กฎ ระเบียบ : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

:: การย้าย ::

 1. ศธ 0206.4/30  การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ศธ 0206.4/28 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 3. ศธ 0206.4/26 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 4. ว19/2565 การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาเดิม เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
 5. ว18/2565 หลักเกณฑ์และวีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 6. หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลว. 5 ก.ค. 2549)
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลว. 28 ก.ย. 2560)
 8. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลว. 28 ก.ย. 2560)
 9. หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 13 ลว. 26 พ.ย. 2562)

:: บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ::

 1. ว 17/2565 หลักเกณและวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ
 2. คู่มือดำเนินการ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ  ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
 4. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลว. 7 พ.ย. 2555)
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 22 ลว. 19 ธ.ค. 2559)
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการค้ดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 1 ลว. 4 ม.ค. 2564)