+ อบรมเชิงปฏิบัติการ “PA Support Team”

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย ทีมวิทยากร “PA Support Team” สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในขั้นตอนการจัดทำ PA และขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว9/2564, ว10/2564, ว22/2564, ว15/2565 การนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ DPA การจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ว23/2564 ให้กับตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 29 ศูนย์ เพื่อนำไปขยายผลการอบรมภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 58 คน ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3