หลักสูตรที่ 3 การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

ทักษะการใช้งานเพื่อความปลอดภัย ได้แก่

  • การใช้บัญชีรายชื่อส่วนบุคคล
  • การป้องกันภัยคุกคาม
  • การป้องกันมัลแวร์
  • การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  • การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง

อ้างอิงเนื้อหาจาก : หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum) พ.ศ. 2559 (จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล)