หลักสูตร ความเข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน

การเข้าใจนโยบายทางการศึกษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. นโยบาย

2. นโยบายด้านการศึกษา

หน่วยที่ ๑ นโยบายการศึกษา

 

1. กฎหมาย

2. กฎหมายหมายการศึกษา

หน่วยที่ ๒ กฎหมายการศึกษา

1. มาตรฐานวิชาชีพครู

2. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

หน่วยที่ ๓ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิช