ดาวน์โหลด

งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

  • แบบคำขอลาออกจากราชการ

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ