การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ (คราวประชุมครั้งที่ 17/2564)

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในการปะชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้อนุมัติผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (หลักเกณฑ์และวิธีการ ว 17/2552)  ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน 10 ราย

หนังสือนำส่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
  1. หนังสือนำส่ง
  2. คำสั่ง ศธจ.เชียงใหม่ ที่ 1398/2564