การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องขอย้ายผ่ายผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ระหว่างวันที่ 7 – 27 มกราคม 2565

(กรณีย้ายภายในเขต ส่งเอกสาร จำนวน 1 ชุด / กรณีย้ายไปต่างเขต ส่งเอกสารจำนวน 2 ชุด)

ศธ 04049-ว 6928 (ย้ายครู)
  1. หนังสือราชการ (ศธ 04049/ว6928 ลว. 30 ธันวาคม 2564)
  2. สิ่งที่ส่งมาด้วย