การนับมีตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

….. ด้วย ใกล้ถึงกำหนดเวลาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ให้ทางโรงเรียนจัดทำข้อมูลตามบัญชีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มที่แนกำหนด โดยจัดส่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ทาง google form: https://shorturl.asia/YWaDc ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หนังสือแจ้งการนับตัวครูและลูกจ้างประจำ

 

ดาวน์โหลด
…..หนังสือนำส่ง (ศธ 04049/ว 664 ลว. 15 ก.พ. 65)

…..สิ่งที่ส่งมาด้วย