การถ่ายเอกสารสำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16) ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา

             การขอถ่ายเอกสารสำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ประสงค์มาขอถ่ายเอกสารสำเนาดังกล่าว ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

6574.การขอสำเนา ก.พ.7,ก.ค.ศ.16

หนังสือ ศธ 04049/ว 6574

แบบฟอร์มการมอบฉันทะ
กรณีขอถ่ายเอกสารสำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา