การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงหลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว 17/52, ว 21/60 และ ว9/64ฯ รุ่นที่ 9 – 11

    …..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเข้าร่วมอบรมฯ รุ่นที่ 9 – รุ่นที่ 11 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงหลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว 17/52, ว 21/60 และ ว9/64 และการเขียนข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA: Performance Agreement) รุ่นที่ 9 – รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยมีกำหนดการอบรมฯ ดังนี้
……….รุ่นที่ 9 กำหนดการอบรมวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2565
……….รุ่นที่ 10 กำหนดการอบรมวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565
……….รุ่นที่ 11 กำหนดการอบรมวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2565

ว616-ลว.10-2-2565

ดาวน์โหลดไฟล์