การตรวจสอบข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll)

          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะดำเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดทุกราย เพื่อให้ฐานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ให้แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล โดยดำเนินการตามขั้นตอนในแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565

01-หนังสือแจ้ง-ว6590

 

ดาว์นโหลดเอกสาร

01-หนังสือแจ้ง ศธ 04049/ว 6590

02-แนวทางและวิธีการปฏิบัติ

03-pesent-update-e payroll

04-โปรแกรม update-ePayroll

05-แบบฟอร์ม-ePayroll