การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564)

....วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประธาน, นางอำพร สาสัตย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นายกสมาคมวิชาชีพครูทุกอำเภอ, ประธานเครือข่ายศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3