+ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา มีศึกษานิเทศก์ เข้ารับการประเมิน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวกิ่งกาญจน์ อินต๊ะปัญญา และนางพรกมล เกศามูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานกรรมการประเมิน และมีคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากต่างหน่วยงานร่วมอีก 4 ท่าน ณ ห้องประชุมไร่ส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3