กฎ ระเบียบ

งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

:: อัตรากำลัง  ::

 1. เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลว. 23 ธ.ค. 2563)
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 26 ลว. 12 ต.ค. 2564)
 3. การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 27 ลว. 12 ต.ค. 2564)

:: วิทยฐานะ ::

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลว. 30 ก.ย. 2552)

2. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลว. 5 ก.ค. 2560)

3. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและุบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลว. 5 ก.ค. 2560)

4. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

:: เงินเพิ่ม ::

 1. ระเบียบ ก.ค. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. 2539 (เงิน พ.ค.ศ.)
 2. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 (เงิน พ.ค.ก)
 3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561 (เงิน ค.ค.ศ.)

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

:: การย้าย

 1. หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลว. 5 ก.ค. 2549)
 2. หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลว. 28 ธ.ค. 2559)
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลว. 28 ก.ย. 2560)
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลว. 28 ก.ย. 2560)
 5. หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 13 ลว. 26 พ.ย. 2562)

:: บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

 1. คู่มือดำเนินการ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ  ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
 3. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลว. 7 พ.ย. 2555)
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 22 ลว. 19 ธ.ค. 2559)
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการค้ดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 1 ลว. 4 ม.ค. 2564)

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

:: การเลื่อนเงินเดือน ::

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

2. ลูกจ้างประจำ

3. พนักงานราชการ

 

 

:: เครื่องราชอิสรยาภรณ์ ::

 

 

 

:: การปรับวุฒิการศึกษา ::

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลว. 28 ธ.ค. 2559)
 2. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น คฃตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

:: การลา ::