กฎ ระเบียบ : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

:: งานเงินเดือน ::

 1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว32 ลว. 15 พ.ย.65)
 2. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลว. 31 ส.ค.63)
 3. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลว. 29 มี.ค. 62)
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว6 ลว. 28 มี.ค.62)
 5. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว627 ลว. 28 ก.พ.62)
 6. การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย (หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว8067 ลว. 28 ธ.ค.61)
 7. การมอบอำนาจการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/3630 ลว. 28 มี.ค.61)
 8. กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
 9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  (ฉบับที่  3) พ.ศ.  2562
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (หนังสือ ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.5/ว23 ลว. 27 ธ.ค.59)
 11. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตาม 38 ค. (2) (หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1696 ลว. 17 มี.ค.53)
 12. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตาม 38 ค. (2) (หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว21 ลว. 17 ธ.ค.52)
 13. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
 14. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551

:: งานสวัสดิการรักษาพยาบาล ::

 1. หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว66 ลว. 26 ม.ค.65)
 2. หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว65 ลว. 26 ม.ค.65)
 3. ซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว260 ลว.12 มิ.ย.63)
 4. หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว376 ลว. 30 ก.ย.53)
 5. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553